Nagyobb ajánlatkérői mozgástér a kizáró okok terén a Kbt. módosítás következtében I.

A legutóbbi átfogó Kbt. módosítás eredményeképpen a kizáró okok 2021. január 1-ével jelentős módosításon estek át, amelynek következtében nagyobb mozgásteret kaptak az ajánlatkérők egyes kizáró okok alkalmazása körében. A kizáró okok felülvizsgálatát az indokolta, hogy az Európai Bíróság legfrissebb ítélkezési gyakorlata értelmében az arányosság elvének bizonyos kizáró okok alkalmazásakor csak az felel meg, ha a kizárás alapjául szolgáló körülmények az ajánlatkérő mérlegelésétől függően vezethetnek kizáráshoz, azaz az ajánlatkérő mérlegelheti, hogy az elkövetett kötelességszegés mennyiben vonja kétségbe az érintett gazdasági szereplő megbízhatóságát.

 

Minderre figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) és j) pontja szerinti kizáró okok akként módosultak, hogy ha az érintett okok miatt egy gazdasági szereplő egy korábbi közbeszerzési eljárásból kizárásra került, és az ügyben jogorvoslatra nem került sor, akkor az ajánlatkérő jogosult a kizárás okai súlyosságának mérlegelésére.

 

Ennek értelmében tehát a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett — a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki.

 

Ugyanígy a Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja esetében szintén nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek vonatkozásában az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és ha a kizárás miatt jogorvoslatra nem került sor, az ajánlatkérő megítélése szerint a kizárás alapjául szolgáló cselekmény miatt a szerződés teljesítése vonatkozásában a megbízhatósága alapos okkal megkérdőjelezhető, az érintett eljárás lezárulásától számított három évben, vagy ha a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a jogtalan befolyásolás megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, – a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki.

 

A mérlegelés keretében az ajánlatkérő a gazdasági szereplőt akkor zárhatja ki, ha alapos oka van arra, hogy megkérdőjelezze annak megbízhatóságát. Ezt az adott esett körülményei fényében kell mérlegelni. A kizárások körülményeiről a Közbeszerzési Hatóság ad tájékoztatást az EKR-ben az ajánlatkérők adatszolgáltatása alapján. Amennyiben azonban a kizárás jogszerűségét a KDB vagy a bíróság jogorvoslati eljárás során megerősíti, akkor az ajánlatkérő továbbra is köteles kizárni az ajánlattevőt.

 

Előzőeken túl, a Kbt. 62. § (1a) bekezdése bevezeti azt az irányelvi lehetőséget, amely szerint a végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt lévő ajánlattevőt nem kell kizárni a közbeszerzési eljárásból olyan esetben, ha megállapítható, hogy a vállalkozás képes a szerződés teljesítésére. Ennek a rendelkezésnek különösen az árubeszerzések esetében lesz jelentősége, mivel ezek tipikusan rövid határidejű szerződések, amelyek bevételétől így az ajánlattevő nem esik el, amely körülmény hitelezői oldalról is előnyös lehet.

 

A módosítás egyúttal hatályon kívül helyezi a Kbt. 62. § (1) bekezdés g), valamint p-q) pontjai szerinti kizáró okokat. Változtak a fakultatív kizáró okok szabályai is, így vélhetőleg nagyobb tered adva azok alkalmazásának.

 

  1. január 12.

(folytatása következik)

Közbeszerzési értékhatárok a 2021. évre

Közzétételre kerültek a 2021. január 1. – december 31. között irányadó közösségi és nemzeti közbeszerzési értékhatárok. A Kbt. 15. § (2) bekezdése szerint az uniós értékhatárokat időszakonként az Európai Bizottság állapítja meg és teszi közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A 2021. évben nem történt változás az uniós értékhatárok tekintetében, mivel a legutóbbi felülvizsgálatra 2019. év október 30-án került sor, ekkor 2020. január 1-jétől kezdődően kétéves időtartamra – így a 2021. évre is irányadóan – állapították meg a pontos értékhatárokat. Az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárok a központi költségvetésről szóló törvényben évente kerülnek meghatározásra. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. § értelmében a 2020. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok nem változtak.

 

 

NEMZETI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK 2021.

 

KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

KÖZÜZEMI AJÁNLATKÉRŐK

árubeszerzés

15 000 000,- Ft

50 000 000,- Ft

szolgáltatás megrendelés

15 000 000,- Ft

50 000 000,- Ft

építési beruházás

50 000 000,- Ft

100 000 000,- Ft

szolgáltatási koncesszió

30 000 000,- Ft

100 000 000,- Ft

építési koncesszió

100 000 000,- Ft

200 000 000,- Ft

 

KÖZÖSSÉGI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

 

KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK

KÖZÜZEMI AJÁNLATKÉRŐK

árubeszerzés

68 171 840,- Ft

136 343 680,- Ft

védelmi tárgyú áru – Kbt. 5. § (1) bek. a)-b) pont – megrendelése

44 279 840,- Ft

szolgáltatás megrendelés

68 171 840,- Ft

50 000 000,- Ft

Kbt. 3. számú melléklet körébe tartozó szolgáltatás megrendelése

238 920 000,- Ft

318 560 000,- Ft

építési beruházás

1 704 296 000,- Ft

1 704 296 000,- Ft

szolgáltatási koncesszió

1 704 296 000,- Ft

100 000 000,- Ft

építési koncesszió

1 704 296 000,- Ft

200 000 000,- Ft

2021. január 12.

Decemberben számottevően módosul a közbeszerzési törvény

 

Az Országgyűlés kedden fogadta el a közbeszerzési törvény módosítását. A módosítás számos ponton érinti a korábbi eljárási szabályokat, így például a bírálatra és értékelésre vonatkozó rendelkezéseket, a kizáró okokat, az alkalmassági követelményeket, valamint az ajánlati kötöttséget. A módosító rendelkezések másik csoportjának célja, hogy megteremtse az összhangot a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény között.

 

Számos új részletszabály nem titkolt célja, hogy könnyítse az eljárások lebonyolítását, így például a jövőben az előzetes piaci konzultációra már az EKR felületén is lehetőség lesz, illetve ugyanitt mód nyílik az iratbetekintés biztosítására is. Ugyancsak új rendelkezés, hogy az igazolások gazdasági szereplőktől történő soron kívüli bekérése tekintetében a jövőben már nem lesz követelmény, hogy a nyilatkozat valóságtartalma tekintetében „alapos” kétség merüljön fel az ajánlatkérőben, hanem az ajánlatkérő nagyobb rugalmasságot kap az igazolások bekérése szükségességének megítélése tekintetében, így várhatóan szélesebb körben kell számítani az ajánlatevőknek az erre irányuló ajánlatkérői elvárásokra. Továbbá a módosítás keretében pontosításra kerül, hogy ha egy eljárásban az értékelési szempontként meghatározott vállalás egy alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését is igényli, akkor az ezekhez kapcsolódó igazolások benyújtása egy időben kérhető. Ennek tipikus esete a szakemberek többlet tapasztalatának értékelése, amikor az értékelés csak olyan esetben végezhető el megfelelően, ha az értékeléshez az érintett szakember teljes tapasztalata – alkalmasságot igazoló alap tapasztalat és többlet tapasztalat – bemutatásra kerül.

 

Több rendelkezés is az eljárások elhúzódásának megakadályozását célozza, kérdés, hogy ezek mennyiben állják ki az idő próbáját a gyakorlatban. Így például a módosítás a Kbt. által megengedett harminc, illetve hatvan napos ajánlati kötöttség meghosszabbítására vonatkozóan arra tesz javaslatot, hogy ezt követően – beleértve az esetleges jogorvoslati eljárások időtartamát is – száznyolcvan napnál hosszabb időszakra csak abban az esetben nyúlhat az ajánlatok bírálata, ha a legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajánlattevő fenntartja ajánlatát.

 

A közös ajánlattétel kapcsán is új szabályok lépnek majd hatályba, így bizonyos esetekben az eljárás során változhat a közös ajánlattevők személye. Módosulnak a kizáró okokra, és az öntisztázásra irányadó szabályok is, illetve jelentősek a változások az ajánlatkérők közzétételi kötelezettsége vonatkozásában is. Az egyes részletszabályokat érintő változásokkal témakörönként külön cikkben foglalkozunk.

 

Még részletesebb információkra van szüksége azonnal?

Egy csomó kérdése van?

LEGYEN AZ ELŐFIZETŐNK, ÉS MINDEN KÉRDÉSÉRE VÁLASZT KAP!

Ha 2020. december 15-ig megrendeli bármelyik szolgáltatásunkat, megküldjük önnek legújabb kiadványunkat, amely a Kbt. korábbi szövegét és a most hatályba lépő módosítást tükrös szerkezetben tartalmazza, így biztosan tudni fogja a legújabb változásokat!

TÁJÉKOZÓDOM!

Az ajánlattevőket érintő legfontosabb Kbt. módosításokról

A cikk megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.

Csomagajánlatainkat ajánlattevőknek itt, ajánlatkérőknek pedig itt találja.

Az ajánlattevőket érintő legfontosabb Kbt. módosításokról

A cikk megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.

Csomagajánlatainkat ajánlattevőknek itt, ajánlatkérőknek pedig itt találja.

Környezettudatos megoldások a vendéglátás és az éttermi szolgáltatások területén

ingyenes webinárium a Magyar Közbeszerzési Intézet és a Brit Nagykövetség ajánlásával

 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közbeszerzések területén minél több fenntartható megoldás épüljön be a kiírásokba. A zöld követelmények beépítésének egyik legjobb terepe a catering, ennek ellenére sajnos ma még meglehetősen kevés közbeszerzési eljárásban használják ki az ajánlatkérők a lehetőségeket. Az alábbiakban egy fenntartható megoldást szeretnénk bemutatni, amely megfelelő zöld alternatíva lehet olyan esetekben, amikor egy rendezvényszervezés, vagy egy közétkeztetési szolgáltatás, vagy egyéb catering szolgáltatás esetében az élelmiszerek csomagolására van szükség.

 

A magyar vendéglátóiparban is egyre inkább terjednek a növényi alapú, komposztálható étel- és italcsomagolások. A koronavírus-járvány idején mindenki megtapasztalta, hogy higiéniai szerepük miatt egyre jobban bízunk az egyszer használatos termékekben. Sokakban felmerül a kérdés: hogyan lehet e termékek növekvő mértékű felhasználását összekötni a vendéglátóipari cégek fenntarthatósági törekvéseivel. Ma már számos zöld megoldás érhető el ezen a téren. Az alábbiakban egy komposztálható variáció kerül bemutatásra.

 

A webinárium időpontja: 2020. október 28. 11:00 óra

 

Előadók:

Lucy Frankel, brit vállalkozó, a VegWare képviseletében (magyar nyelvű előadás)

Jenei Csaba, a Profikomp képviseletében (magyar nyelvű előadás)

 

Elérhetőség:

 

„A növényi alapú ételcsomagolások komposztálása”

 

Regisztráció: itt

Hogyan érinti az ajánlattevőket a BREXIT?

A cikk megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.

Csomagajánlatainkat ajánlattevőknek itt, ajánlatkérőknek pedig itt találja.

A BREXIT ajánlatkérői oldalról

A cikk megtekintéséhez regisztráció és előfizetés szükséges.

Csomagajánlatainkat ajánlattevőknek itt, ajánlatkérőknek pedig itt találja.

A BREXIT és a közbeszerzések

Amint az köztudomású, az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, ennek következtében tehát hivatalosan nem uniós ország többé, és nem vesz részt az uniós döntéshozatalban. Az EU és az Egyesült Királyság között létrejött, a kilépésről rendelkező megállapodás lehetőséget biztosít a feleknek arra, hogy 2020. december 31-ig átmeneti időszakot alkalmazzanak. Az átmeneti időszaknak komoly jelentősége van az áruk és szolgáltatások, valamint a munkaerő szabad mozgása kapcsán, és nagy terjedelmű intézkedéscsomag látott már napvilágot számos területen, ide értve különösen a vám- és adóügyi szabályokat. Van azonban az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának egy olyan vetülete, amelyre nézve a BREXIT komoly hatást fog gyakorolni, ám mintha nem nagyon foglalkoznának vele, ez pedig a közbeszerzések helyzete. Jelenleg ebből a szempontból az átmeneti rendelkezések rendezik az Egyesült Királyságból származó áruk és szolgáltatások sorsát, 2021. január 1-től azonban nem jár számukra a nemzeti elbánás alapelve. Miért van ennek jelentősége?

Összhangban a mögöttes irányelvi rendelkezésekkel a Kbt. 2. § (5) bekezdése alapján az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Mindez azt jelenti, hogy az ilyen áruk – és szolgáltatások – nem zárhatóak ki joghatályosan egy közbeszerzési eljárásban. A Kbt. további rendelkezései értelmében az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani. És itt a probléma. Jelenleg annyira új helyzetet teremtett a BREXIT, hogy még nincs az Egyesült Királyság új státuszát rendező nemzetközi megállapodás a közbeszerzések terén, és a kiválásról szóló tanácsi határozat is csak az Egyesült Királyság azon szándékát rögzíti, hogy a jövőben csatlakozni kíván a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásához (GPA). Persze a határozat kimondja azt is, hogy a feleknek a közös érdekű területeken – kulcsfontosságú biztonsági érdekeik védelmére vonatkozó belső szabályaik sérelme nélkül – a GPA keretében vállalt kötelezettségeken túlmenően is lehetőségeket kell biztosítaniuk egymás számára közbeszerzési piacaikon. Ez azonban egy minden konkrétumot nélkülöző gumiszabály, amit sokféleképpen lehet értelmezni.

Jelenlegi ismereteink szerint tehát a helyzet 2021. január 1-től rendezetlen, hacsak nem kerül addig aláírásra a GPA megállapodáshoz történő csatlakozás, de ez is csak a GPA hatálya alá tartozó áruk esetében rendezné a dolgokat, így vélhetőleg a teljes körűség érdekében további nemzetközi megállapodások megkötése lesz szükséges a közbeszerzések terén.