Bejegyzések tőle webergoline

Adalékok a jogi kockázatok elkerüléséhez a műszaki tartalom meghatározása során

A Kbt. 58. § értelmében az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét – adott esetben opcionális rész megadásával – az eljárást megindító felhívásban, valamint előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén az előzetes tájékoztatóban is. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a […]

A bírálóbizottság szabályszerű működése

A Kbt. 27. § (3) bekezdése rögzíti azokat a követelményeket, amelyeknek az ajánlatkérőnek meg kell felelnie az eljárás lebonyolítása során. A közbeszerzési, szakmai, és pénzügyi szakértelem mellett a jogi szakértelem szükségességét is megköveteli, ugyanakkor a bírálóbizottság létszáma vonatkozásában továbbra is a minimális három személyt követeli meg, ez persze nem zárja ki a népesebb számú bizottság […]

A versenypárbeszédes eljárás

A versenypárbeszédet új közbeszerzési eljárási lehetőségként még a korábbi, a 2004/18/EK irányelv szabályozta. Az irányelv azzal a céllal vezette be ezt az új eljárási lehetőséget, hogy azokban az esetekben, amikor a nyílt vagy meghívásos eljárás keretében nem lenne lehetőség a nyertes ajánlattevőnek a legkedvezőbb feltételek melletti kiválasztására, az ajánlatkérők igénybe vehessenek egy rugalmasabb eljárási technikát, […]

A kiegészítő tájékoztatás a döntőbizottsági határozatok tükrében

Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció tartalmát meghatározó jogszabályi előírások egyfelől azt biztosítják, hogy az ajánlatkérő valamennyi, a beszerzési igényének megfelelő követelményt rögzíthesse, másfelől pedig azt, hogy az így meghatározott követelmény együttes alapján az ajánlattevő megfelelő ajánlatot tehessen, illetve a részvételre jelentkező megfelelő részvételi jelentkezést nyújthasson be. Az ajánlatkérők gyakran a legnagyobb körültekintés mellett […]

Öntisztázás a Közbeszerzési Hatóság joggyakorlatában

Az öntisztázás az irányelvi szabályozáson alapuló viszonylag új jogintézmény a törvény szövegében, amely német és osztrák mintára került be a közbeszerzési irányelvbe. A rendelkezés lényege, hogy egy gazdasági szereplő, amely egy vagy több meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll, intézkedéseket tehet annak érdekében, hogy a jövőben a kizárás alapját képező cselekményt ne kövesse el, illetve […]

Életciklus költségelemzés

A környezet védelme iránti fokozódó tudatosság megjelenése, valamint a termékek és szolgáltatások gyártásával és használatával kiváltott esetleges környezeti hatások csökkentésének igénye megnövelte az érdeklődést az olyan módszerek kifejlesztése iránt, amelyek a termékek és szolgáltatások negatív környezeti hatásait csökkenteni tudják. E célból kifejlesztett technikák egyike az életciklus elemzés (LCA). Az LCA rövid története Az első életciklus […]

Az életciklusköltség-számítás a közbeszerzési eljárásokban

Az uniós közbeszerzési szabályok 2012-ben indult modernizációja során kiemelt célkitűzés volt a közbeszerzések stratégiai használatának további előmozdítása. Az Európai Unió Bíróságának esetjoga megerősítette, hogy az életciklusköltség-számításra már a 2004-es irányelvek alapján is lehetősége volt az ajánlatkérőknek, az életciklusköltség-számítás alkalmazásának részletesebb szabályozása nyilvánvalóan a gyakorlat további terjedését segíti elő. Jelentős változás, hogy a 2014/24/EU irányelv az […]

Fenntarthatósági szempontok az értékelés körében az EU joggyakorlatában (1)

Az értékelés kapcsán, amint azt már említettük, az ajánlatkérőnek minden esetben objektív módon kell eljárnia. Ha ezek a feltételek teljesülnek, a szerződés odaítélésének gazdasági és minőségi szempontjai, mint például a környezetvédelmi követelmények teljesítése, lehetővé tehetik az ajánlatkérő szerv számára, hogy kielégítse az ajánlattételhez szükséges dokumentációban meghatározott közszükségleteket. Erre a következtetésre jutott az Európai Unió Bírósága […]