Adalékok a jogi kockázatok elkerüléséhez a műszaki tartalom meghatározása során

A Kbt. 58. § értelmében az ajánlatkérő köteles megadni a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét – adott esetben opcionális rész megadásával – az eljárást megindító felhívásban, valamint előzetes tájékoztatóval meghirdetett eljárás esetén az előzetes tájékoztatóban is. A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírás kapcsán többek között az alábbiakra szükséges figyelni:

 • a követelményeket egyértelműen kell tartalmaznia,
 • a konkrétan meg nem határozott követelményeknek való megfelelés nem kérhető számon az ajánlattevőkön,
 • maradéktalanul összhangban kell lennie az ágazatszakmai jogszabályi követelményekkel, illetve a Kbt. és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek e körben meghatározott rendelkezéseivel,
 • a meghatározott követelményrendszer nem lehet versenykorlátozó.

A műszaki leírásnak valamennyi gazdasági szereplő számára egyenlő hozzáférést kell lehetővé tennie, és nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a verseny biztosítását a közbeszerzés során.

A műszaki leírásnak való megfelelés vonatkozásában az ajánlatkérőnek lehetősége van szakmai ajánlat, vagy egyéb dokumentum bekérésére. Fontos tudni, hogy a szakmai ajánlat körében bekért dokumentumokra nézve beáll az ajánlati kötöttség, annak körében hiánypótlás nem lehetséges. Minderre figyelemmel a műszaki leírás, és a szakmai ajánlat tartalmát egyértelműen szükséges meghatározni, mivel ajánlat műszaki megfelelőségének megállapítása a bírálat során az ágazatszakmai szakértelemmel bíró szakember feladata.

Az uniós forrásból megvalósuló beszerzések esetében műszaki oldalról az audittapasztalatok alapján külön az alábbiakra hívnánk fel a figyelmet:

 • becsült értéket alátámasztó árajánlatok és azok kiértékelése szükséges, külföldi árajánlat esetében az is, hogy milyen árfolyamon történt az indikatív árajánlatokban szereplő összegek átváltása, a becsült érték meghatározásához. Az indikatív árajánlatkérés során olyan termékekre/szolgáltatásokra kell árajánlatot kérni, amelyek műszaki paramétereikben megfelelnek a kiírtaknak.
 • árubeszerzés esetén: nyilatkozni és alátámasztó dokumentummal igazolni, hogy a közbeszerzési eljárásban meghatározott beszerzési tárgyak műszaki leírásában szereplő paraméterei alapján, annak több gyártmány, típus is megfeleltethető és ezáltal több ajánlatevő is képes az eszközök leszállítására
 • kifejteni, hogy milyen szempontok alapján ítélték meg a közvetlenül felkért potenciális ajánlattevők alkalmasságát (EÖT-tel induló eljárás esetében, valamint HNT esetében)
 • adott esetben pótalkatrészek biztosításának előírásakor: EU-s forrás esetében a jótállási időn túli kötelezettségek nem számolhatóak el az EU-s forrás terhére
 • amennyiben betanítást kérünk meg kell határozni, hogy hány fő/óra, és hová kell költségelni (pl. a gép ára tartalmazza)
 • súlyszámok jelentőségének műszaki indokolása szükséges
 • nagyprojekt esetén – a szakaszolt nagyprojekt kivételével – az építési beruházás tárgyú közbeszerzési szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha a műszaki leírás kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott – (472/2014. KormR. 95/A. §)
 • amennyiben az ajánlatkérő a gyártó által az adott gazdasági szereplő részére egyedileg kiállított és aláírt gyártói nyilatkozat benyújtását írja elő, szükséges kérnünk, hogy támassza alá az a, hogy a feltétel nem indokolatlanul versenykorlátozó-e. Továbbá szükséges alátámasztania azt is, hogy nem társul hozzá kizárólagos jog
 • a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdésére tekintettel – kevés indokolt kivételtől eltekintve – az audit során kifogásolják, ha konkrét gyártmány, márkanév stb. kerül nevesítésre. Gyakori eset pl. élelmiszer-beszerzéseknél, hogy ajánlatkérő az egyszerűség kedvéért a beszerzés tárgyát „valami, vagy azzal egyenértékű” fordulattal határozza meg, annak ellenére, hogy az élelmiszerek könnyen meghatározhatóak lennének a Magyar Élelmiszerkönyvre történő hivatkozással, és/vagy az összetevők meghatározásával. Az ilyen meghatározásokat, ha van mód másképp előírni a termékkel szemben támasztott követelményeket, minden esetben kifogásolni szükséges, figyelemmel arra, hogy az ilyen meghatározások a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés feltüntetése mellett is a megnevezett termék előnyben részesítéséhez vezetnek. Amennyiben versenykorlátozóan határozta meg a műszaki tartalmat és kizárólag egy ajánlat érkezik, az súlyos audit kockázatot jelent, mely korrekciót vonhat maga után.
 • Amennyiben az ajánlatkérő a gyártó által az adott gazdasági szereplő részére egyedileg kiállított és aláírt gyártói nyilatkozat benyújtását írja elő, azt minden esetben kifogásolni szükséges annak versenykorlátozó és esélyegyenlőséget sértő voltára tekintettel.